Val 2023

Når og kvar kan du stemma?

Listeforslag

Parti og andre grupper kan stille liste til kommunestyrevalet. Fristen for å levere listeforslag er 31. mars 2023 klokka 12.00.

Posten må ha komme fram, eller forslaget må vera levert, innan fristen fredag 31. mars klokken 12.00. Listeforslag levert etter fristen vil bli avvist.

Listeforslaga kan leverast:

Godkjente vallister 2023

Arbeidarpartiet (PDF, 126 kB)

Framstegspartiet (PDF, 112 kB)

Høgre (PDF, 80 kB)

Industri- og næringspartiet (PDF, 77 kB)

Kristeleg Folkeparti (PDF, 71 kB)

Raudt (PDF, 55 kB)

Senterpartiet (PDF, 94 kB)

Venstre (PDF, 74 kB)

Har du stemmerett?

Ved stortingsval har fylgjande personar stemmerett, jf. valgloven § 2-1:

Norske statsborgarar som

• vil ha fylt 18 år innan utgangen av valåret og som
• ikkje har mista stemmeretten etter Grunnlova § 53 og som
• er, eller nokon gang har vore, folkeregisterført som busett i Norge. tilsette i diplomatiet eller konsulatvesenet og deira husstand har stemmerett sjølv om dei ikkje oppfyller busettingskriteriet

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett, jf. valgloven § 2-2:

• Alle som har stemmerett til stortingsvalg
• Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som har vore registrert busett i Norge seinast 30. juni i valgåret
• Andre utanlandske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som har vore registrert busatt i Norge sammenhengande dei tre siste åra før valdagen

Når det gjelder butid for utanlandske statsborgarar er det eit krav at denne er registrert sammanhengande dei tre siste åra.

Korleis stemmer du?

Sjølve valet går føre seg ved personleg oppmøte i eit stemmelokale på valdagen, eller ved å avgi førehandsstemme. Har du avgitt førehandsstemme, er det denne som gjeld. Du kan fritt bestemma om du ønskjer å avgi førehandsstemme eller stemma på valdagen. Du kan gå inn på Valglokaler og finna ut kor det går an å førehandsstemma og kor du kan stemma på valdagen.

Står du i manntallet?

Har du flytta og folkeregisteret ikkje har mottatt flyttemelding innan 30. juni 2023, står du framleis oppført i kommunen du flytta frå. Du kan då velja å stemma der valdagen eller førehandsstemma i Etne.

Manntalet blir lagt ut til offentleg ettersyn frå det er klart, rundt 10. juli og til og med valdagen, i resepsjonen på Tinghuset i Etne.

Valkortet er digitalt

Ved det komande Kommunestyre- og fylkestingsvalet får du tilsendt valkortet ditt digitalt.

Har du reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikkje har oppdatert eller bekrefta kontaktinformasjonen din i registeret dei siste 18 månadane, kjem du til å få valkortet tilsendt på papir.

Valstyret

Valstyret har ansvar for førebuing og gjennomføring av stortingsval og kommunestyre- og fylkestingsval. Dei har også ansvar for godkjenning av listeforslag og kven som blir stemt inn (valoppgjer).

Kontaktinformasjon

Beate Hetleflåt
Fagleder
E-post
Telefon 53 75 80 25
Mobil 98 82 64 48

Relatert innhold