Tilskott til særskilte tiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL) 2023

Etne kommune har no 340 000 kroner ubrukte midlar til særskilte tiltak i landbrukets kulturlandskap. 

Sau med lam - Klikk for stort bilde Sonja Frafjord

Alle som eig eller leiger ein landbrukseigedom der drifta mottar produksjonstilskott kan søkje om SMIL-midlar. Det kan t.d. søkjast om tilskott til beiterydding av tilgrodd beitemark, inngjerding i samband med beite/kulturmark, restaurering av steingjerde, tilrettelegging for auka tilgjenge og oppleving, kulturminne og kulturmiljø, leplanting, styvingstre og andre miljøtiltak, restaurering av freda og verneverdige bygg, og tiltak for å hindre erosjon og avrenning til vassdrag. 

Lokale retningsliner for SMIL finn du her 

Søknadsportal: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet

Søknadane vil bli handsama fortløpande etter kvart som dei kjem inn.