Plan for pleie og omsorg 2022-2030

2.5 Utvikling av planen

2.5 Utvikling av planen

Planarbeidet har vore organisert som prosjekt med prosjektorganisasjon og prosjektplan for arbeid og leveranse.

2.5.1 Prosjektorganisasjon

Prosjektgruppe
Prosjekteigar Hilde Selland Winterthun, Kommunalsjef helse og omsorg
Prosjektleiar Mali Hjemdal
Medlem Ruth Cecilie Økland

Styringsgruppe
Kommunalsjef helse og omsorg (leiar)
Personalsjef Linn Kallestadbakken
Einingsleiar PLO Doreen Halleland
Einingsleiar helse Gurine Fosse (til 31.12.21), Elisabeth Lunde Sørheim (frå 01.01.22)
HTV Fagforbundet Annbjørg Flåte
HTV NSF Synnøve Lovra Viskjer
Hovudverneombod Solveig Stølås

Høyringsinstansar
Skånevik pensjonistforeining: Liv Tungesvik (til 3.4.22), Harald Rune Berge (frå 4.4.2022)
Etne pensjonistlag: Harald Sigmund Lunde (til 3.4.22), Vigdis Madsen (frå 4.4.2022)
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne: Elin Hegerland Hjelvik
Eldrerådet: Unni Lovise Halvorsen
Brukarrepresentant institusjon: Ole Norvald Øyjord
Kommuneoverlege: Elisabeth Selland Winterthun
Tilsynslegar: Karsten Hatteland og Caroline Røssland

2.5.2 Brukarmedverknad

2.5.2.1 Brukarrepresentantar
Referansegruppa har hatt medlemmar i aldersgruppa 40 til 85 år, med ei overvekt av pensjonistar, og frå Etne og Skånevik. Det er har vore gjennomført to møtepunkt der medlemmane har kome med innspel til tenestestandard, omsorgstrapp, og strategien for å møte eldrebølga i kommunen.

2.5.2.2 Involvering av tilsette
Prosjektorganisasjonen viser at det er involvering av dei tilsette gjennom tillitsmannsapparatet og verneombod. Kompetanseplanen er utarbeidd med involvering av plasstillitsvalde og verneombod i arbeidsgruppa.
Tenestestandard og omsorgstrapp er revidert eller utarbeida av fagleiar for tenestekontor, avdelingsleiarar i pleie og omsorg, og einingsleiar i helse.

2.5.2.3 Brukar- og pårørandeundersøking
Det er gjennomført brukarundersøking frå bedrekommune.no der alle tenestemottakarar og pårørande fekk tilbod om å delta. Frivilligsentralen har hjelpt til med den praktiske gjennomføringa.
Svarprosenten både hos brukar- og pårørandegruppa var omlag 40%.
Både pårørande og brukarar er jamt over godt fornøgde med tenestene. Brukarundersøking skal gjennomførast annakvart år i tenestene.