Betalingssatsar

KORT FORTALT

  • Samla oversikt over gebyr og betalingssatsar som gjeld for Etne kommune i 2024.

Generelt er det lagt opp til ein prisauke på varer og tenester på 2,8 %. Innan vatn og avløp legg likevel utrekna sjølvkost føringar for gebyrnivå. Fleire betalingssatsar, som fulltidsplass i barnehage og somme eigendelar innan helse og omsorg, følgjer maksimalpris etter sentrale forskrifter o.a.

Taksthefte (framsikt.net)