Økonomi

Økonomieininga har for tida 5 tilsette og held til på Tinghuset i Etne sentrum. Tenestene er i hovudsak retta mot politisk og administrativ leiing. Økonomi har ansvaret for rekneskap, budsjett/økonomiplan, økonomirapportering, fakturering og fakturahandsaming, eigedomsskatt, innkjøp og forsikring (utanom personforsikringar). Eininga handsamar søknadar om startlån og tilskot til tilpassing av bustad. I tillegg utarbeider eininga rekneskapen for Kyrkja og ein del legat.

Økonomisektoren
Stilling Kontaktperson Telefon
Konstituert økonomisjef Cathrine Gressvoll Berge 53758053
Rådgjevar Per Rune Kolås 53758046
Rådgjevar Bjarte Dagestad 53758041
Rådgjevar Mihaela-Oana Cismas 53758026
Konsulent Gro Grønstad Molland 53758051

Relatert innhold

Fakturaadresse