Kommunal planstrategi Etne kommune 2020-2024

Etne kommune har gjennom planstrategien klargjort kva oppgåver kommunen skal starta opp, eller vidareføre, for å legge til rette for ei ønska utvikling i kommunen. 

Denne artikkelen er over 1 år gammal og kan innehalde utdatert informasjon

Strategien er ikkje ein plan, men eit verktøy for å vurdera prioritering av planoppgåvene i  kommunestyreperioden. I følgje lovverket bør strategien innehalde ei drøfting av kommunanes strategiske val knytt til:
 

  • utviklingstrekk og utfordringar knytt til samfunn og miljø
  • langsiktig arealbruk som tek omsyn til samspelet mellom utbygging og vern
  • sektorane sitt planbehov
  • vurdering og prioritering av planoppgåver og behovet for revisjon av kommunale planar
     

Planstrategien for Etne kommune gir ei god innsikt i kommunen sine gjøremål for dei neste åra. Den seier noko om korleis kommunen må forhalde seg til nasjonale- forventingar og rettingsliner samt strategiar for utvikling for kvar einskild eining. Strategiarbeidet har resultert i ei planmatrise som gir oversikt over gjeldande planar, planar som skal utarbeidast og planar som har blitt fasa ut.

 

Kommunal planstrategi Etne kommune 2020-2024 (PDF, 2 MB)

          (1) Komande planar for Planstrategi 2020-2024 (L)(288946) (PDF, 118 kB)

          (2) Planoversikt (L)(288947) (PDF, 134 kB)

Folkehelseoversikt Etne kommune

Statistikkgrunnlag Etne kommune (PDF, 870 kB)