Du er her: Heim Skjema A-Å

Velkommen til Etne kommune sin skjemaportal

Her finn ein dei av våre søknadsskjema som er gjort tilgjengelege på Internet. Nokre er utfyllbare PDF-skjema som ein må skrive ut og signere for hand mens andre er tilgjengelege med signering via MinID

 

Før du gjev frå deg personopplysingar over internett, må du samtykkje i ei personvernfråsegn. Du finn ho her.


A
Avlasting ved tyngjande omsorgsoppgåver
Avslag på søknad - klage (KF-149)
Avstandserklæring

B
Barnehage - 2019-2020 (Oppstart før 01.08.2020)
Barnehage - 2020-2021 (Oppstart etter 01.08.2020)
Barnehage - Individuell tilrettelegging
Byggesøknad
Bygging av landbruksveg (PDF)

D
Driftstilskot til lag og organisasjonar (KF-359)

E
Eigenfråsegn om konsesjonsfridom (PDF)
Erklæring tiltakshavar brannsikrar (PDF)
Erklæring underteikna brannsikrar 2 m (PDF)
Erklæring underteikna brannsikrar 8 m (PDF)

F
Frådeling skjema
Fyrverkeri - handel og lagring
Følgjebevis for funksjonshemma
Førespurnad om tekniske tenester

G
Godkjenning av royrleggjar (PDF)

H
Høyringsuttale

K
Kommunale lokale og anlegg - leige

M
Matombringing
Musikk-/kulturskule - Opptak og utmelding

N
NAV - Søknadsskjema kommunale tenester

O
Omsetnadsoppgåve for alkohol(KF-134)
Oppmoding om ferdigattest eller mellombels bruksløyve (KF-416)

P
Parkeringsbevis for rørslehemma
Personleg godkjenning for utførelse av eget arbeid etter GOF (PDF

R
Redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Røyrleggjarmelding (PDF)

S
Salsløyve for alkohol
Serverings- og/eller skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - enkeltståande høve / ambulerande
Støttekontaktar - søknad om å bli støttekontakt
Søknad for drift i vanskelig terreng (Excell)
Søknad om avkøyrsle og dispensasjon frå byggjegrensa (PDF)
Søknad om helse- og omsorgstenester (PDF)

T
Tilskot til leikeplassar (PDF)
Tinging - matombringing (KF-227)
Transportteneste for funksjonshemma (TT-ordning)
Tryggingsalarm

U
Utsleppssøknad

V
Vaksenopplæring - Grunnskole (KF-226)
Vaksenopplæring - Spesialundervisning (KF-225)
Vassmålaravlesing (KF-224)

Tips ein ven  Skriv ut