gateskilt_soplimroa_0

Adresseprosjektet i Etne kommune

Klage på vegnamn frå Statens kartverk.

Etne kommune v/ Komitè drift har handsama klagen gjeldande vedtekne vegnamna som etter Statens Kartverk si oppfatning ikkje er foreinlege med gjeldande lov om Stadnamn.

 

Dei påklaga vegnamna som utgjer ei liste på 20 er etter ny tilråding av rådmannen blitt handsama politisk og vedteken.

Liste med påklaga vegnamn og Komitè Drift sitt vedtak i saka, vert no lagt ut til ny høyring i 4 veker frå dags dato.

 

Saksdokument:

Vegnamn handsaming etter klagemottak.pdf

 

Påklagd vegnamnliste Etne kommune 2015.pdf

 

Vegnamn - klagesak før siste høyring.pdf

 

Eventuelle merknadar eller innspel må sendast skriftleg til Etne kommune, Eining Utvikling, Postboks 54,  5591 Etne eller post@etne.kommune.no innan 28.12.2015.

Tips ein ven  Skriv ut