Sardinfabrikken

Detaljregulering for Sardinfabrikken

OFFENTLEG ETTERSYN
Komité Forvaltning, har i sak 050/18 i møte 07.06.2017 vedtatt at detaljregulering for Sardinfabrikken, planid 201602. gnr 131 / 3 og 134 / 43 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på 6,8 da, og vert foreslått regulert til bustadområde, kombinert bustad og næring , samt veg og leikeareal.

Her er lenker til:
Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.
Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.
Merknader må sendast inn innan 23.08.2018
Tips ein ven  Skriv ut