Kulturmiljøplan

Kommunedelplan for kulturmiljø i Etne
2022 – 2026

Dekorativt - Klikk for stort bilde

Innholdsfortegnelse

 1. Forord
 2. Viktige omgrep og definisjonar
 3. Del 1 Innleiing
  1. 1.1. Kvifor skal me ha ein kulturmiljøplan?
  2. 1.2. Nasjonale mål for forvaltninga av kulturminne
   1. 1.2.1. Hovudmål
   2. 1.2.2. Delmål
  3. 1.3. Om planarbeidet
   1. 1.3.1. Avgrensing
   2. 1.3.2. Status for kulturminne og registreringar i Etne
   3. 1.3.3. Kva er det lagt vekt på i planen?
   4. 1.3.4. Klassifisering
   5. 1.3.5. Oppbygging av planen
   6. 1.3.6. Kjeldebruk
   7. 1.3.7. Samanheng med kommuneplanen
   8. 1.3.8. Samanheng med andre planar
   9. 1.3.9. Utfordringar framover
  4. 1.4. Aktørar og ansvarsdeling i kulturminnevernet
   1. 1.4.1. Etne kommune sitt ansvar og rolle
   2. 1.4.2. Eigarar av kulturminne
   3. 1.4.3. Dei frivillige organisasjonane
   4. 1.4.4. Musea
   5. 1.4.5. Fylkeskommunen
   6. 1.4.6. Statleg mynde og ansvar
   7. 1.4.7. Lovverk: Plan- og bygningslova og kulturminnelova
 4. Del 2 Kunnskapsgrunnlaget
  1. 2.1. Kulturminne og kulturmiljø i historisk og tematisk samanheng
  2. 2.2. Historisk oversyn
  3. 2.3. Kulturminne frå før reformasjonen / Arkeologiske kulturminne
   1. 2.3.1. Terrasselandskapet i Etne
   2. 2.3.2. Gravminne
   3. 2.3.3. Helleristningar
   4. 2.3.4. Bautasteinar og steinkrossar
   5. 2.3.5. Bygdeborger
   6. 2.3.6. Vardar og vetar
   7. 2.3.7. Ferdslevegar
   8. 2.3.8. Klebersteinsbrot
   9. 2.3.9. Kyrkjestader
   10. 2.3.10. Gjenstandar frå forhistorisk tid
  4. 2.4. Nyare tids kulturminne (etter reformasjonen)
   1. 2.4.1. Handels- og gjestgjevarstader, tettstader
   2. 2.4.2. Kulturminne i landbruket sitt kulturlandskap
   3. 2.4.3. Kulturminne i fjellet
   4. 2.4.4. Bruken av vassdraga
   5. 2.4.5. Industri, handverk og småindustri
   6. 2.4.6. Sjøbruk
   7. 2.4.7. Kommunikasjon og samferdsle
   8. 2.4.8. Tru og kyrkje
    1. 2.4.8.1. Kyrkjene i Etne
    2. 2.4.8.2. Bedehus
   9. 2.4.9. Bergverk og gruveverksemd
   10. 2.4.10. Reiseliv
   11. 2.4.11. Offentlege bygg
   12. 2.4.12. Organisasjonsliv og forsamlingshus
   13. 2.4.13. Kulturminne knytt til personar og historier
   14. 2.4.14. Forsvars- og krigsminne
   15. 2.4.15. Kulturminne frå etterkrigstida
 5. Del 3 - Planforslaget
  1. 3.1. Grunnlag for prioriteringar
  2. 3.2. Eksterne planar og rapportar som omfattar kulturminne i Etne
   1. 3.2.1. Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA)
   2. 3.2.2. Regional kystsoneplan for Sunnhordland og Ytre Hardanger
   3. 3.2.3. Regional kulturplan
   4. 3.2.4. Konsekvensutgreiing E134 Bakka-Solheim Kulturminne
  3. 3.3. Forvaltning av kulturminne
   1. 3.3.1. Arkeologiske kulturminne
   2. 3.3.2. Nyare tids kulturminne
   3. 3.3.3. Forvaltning av freda og listeførte kyrkjer
   4. 3.3.4. Kva saker skal sendast til fylkeskommunen?
  4. 3.4. Registrerte kulturminne - verdisetting og verdivekting
   1. 3.4.1. Automatisk freda kulturminne
   2. 3.4.2. Vedtaks- og forskriftsfreda kulturminne i Etne
   3. 3.4.3. Registrert i Askeladden, men ikkje freda
   4. 3.4.4. Prioriterte kulturminne i kulturmiljøplanen - verneklassar
   5. 3.4.5. Kriterium som ligg til grunn for verdivurderinga:
   6. 3.4.6. Forvaltning av kulturminne i verneklassane A – C:
  5. 3.5. Verkemiddel for vern av kulturminne
 6. Del 4
  1. 4.1. Innsats overfor eigarar av kulturminne
   1. 4.1.1. Informasjon
   2. 4.1.2. Rådgjeving og kunnskapsformidling
   3. 4.1.3. Økonomiske verkemiddel
   4. 4.1.4. Andre verkemiddel
  2. 4.2. Bruk og formidling
   1. 4.2.1. Vern gjennom bruk
   2. 4.2.2. Kulturminne som del av samfunns- og næringsutvikling
   3. 4.2.3. Tilgjenge og formidling
   4. 4.2.4. Nettstader med oversikt over kulturminne
  3. 4.3. Tiltak
   1. 4.3.1. Tiltaksplan - vedlegg 7
   2. 4.3.2. Rullering
  4. 4.4. Konsekvensar
   1. 4.4.1. Ressursar og økonomi i kommunen
   2. 4.4.2. Konsekvensar for eigarane
 7. Kjelder og bakgrunnsmateriale
 8. Vedlegg
  1. 1 Arkeologiske kulturminne
  2. 2 Retningsliner
  3. 3 Oversikt over omsynssoner (klasse A)
  4. 4 Liste over verneverdige kulturminne (klasse B)
  5. 5 KULA-rapport
  6. 6 Kart
  7. 7 Tiltaksplan