kronhjort

Endring av minsteareal

Høyring - Endring av minsteareal for tildeling av fellingsløyve på hjort i Etne kommune

Viltnemnda gjorde i møte den 05.02.2014 vedtak om å sende på høyring forslag til ny forskrift for minsteareal for hjort.

Sjå saksutgreiing her.

Forskriftsendring er heimla i Viltlova med «Rundskriv av februar 2012 Viltloven –forvaltning av hjortevilt» og Naturmangfaldslova.

Framlegg til forskrift om minsteareal for hjort i Etne kommune:
§ 1.Minstearealet for hjort i Etne kommune er 500 dekar.
§ 2.Forskrifta gjeld frå 15.06. 2014.
§ 3.Minste storleik på eit hjortevald er 1000 dekar.
§ 4. FOR-2008-06-16-842 vert oppheva frå 15.06.2014

Høyringsfristen er sett til 1. mars 2014.

Eventuelle merknadar kan sendast til:

Viltnemnda i Etne kommune
Boks 54
5591 Etne
firmapost@etne.kommune.no

Tips ein ven  Skriv ut