Økonomi og innkjøp:

Denne sektoren er ansvarleg for alle prosessar som er relaterte til økonomi og innkjøp, månadleg rapportering og måltals ettergåing, all oppfylging og service til andre einingar. Denne eininga skal og sørgja for at det blir utført revisjon og internkontroll i samsvar med lovar og reglar.